BILATU

martes, 12 de abril de 2011

ESKUTITZ BAT: Toulouse, 1 diciembre 1942
Toulouse 1 Diciembre 42
Querido amigo Marcos:
... Hoy trae Dêpeche una nota del Consulado español, en la que a los comprendidos en las quintas del 38 a 42 les invita a presentarse en el Consulado para arreglar su asunto para la entrada en España.
... De Toulon (1) esatejuek amasortsimillatik gora illak, laurenbat avioik minas ereinda guero igueis eguitia erabaquieuelako. Eser esan barik ataquia asijutsen eta bestiok defenditzen jardunjuen eta lana baño lenau euken gustiok ondatu eta urperatu juek. Neuretzat oneik meresidaben lakoitse eguna eukijuen, sergaitik lenau erabaqui baño echaukien. Eukien gustiok galdujoitsuek eta urrian ichasora urteteko be ontsibarek gueratudichuk. Erderas deiketajakok oni “maldición gitana”. Bastar gustiakin gaiski jarri eta ostutako gustiok ostera lapurrak eruen.
Emen bada, arrapaujoitsuek eser baliodaben gustiok, etxe eta gausa; eta eurok baño gueiago dituk lagunes be (en cantidad) Orreik gausok eguin ditxuen egunian, plaza Capitolen ifinijuek cañoiak erriko etxera beguira, bertako cargu artsendauen demporan eta guero be guerrako burdiak an jasak plaza bastarrian. Alambretik its eguiteco etxe eta gustiok, Gudari etxe eta paraje eser baliodabena dana eurena dok.
Inglaterran bada, len onein jabetsua Degol suan, eta agertsenjuen bere arpeguisakin emengo gobiernua, egunenbaten contuak eguinbear badie be. Baño, oneik odoloste surdunok, aguertudan paraje gustian, frente einjutsek eta lotsatuta itsi juek. Orain aguertudok eta etsok arguitsen bere lurren jabetasun osua, espada ere parte batena; ori comeni jakuen inglesari be oneik lagunduatik, condisiño pobriautan erasois aguertu daiteen eta ondo urtejutsek segaitik African telefonuakin guerra akabaujok eta Degolek es. Orregaitik areik jisuek au dala benetako representantia.
Beste aldebatetik se dice que en España este mes se espera –ba- importante novedad política a base de la monarquía con Romanones. Si hubiese algo de eso podíamos pensar en Barcelona, pero a pesar de las elecciones y garantías de la noticia, creo que la situación manda sobre todo y habrá que esperar a su plenilunio.
¿Qué tal el carbón? ¿Y el ravitallement? Hace días espero la tuya, en atención a los acontecimientos, pero por lo visto hace por ahí buenos días. Aquí un frío siberiano. Bigotedunen errian arrapaujuek iru egunian irurogeta bi milla rubiso eta beste paraje baten be erdisan arrapau eta burdiña chorisan iguesi jabitsak rubisuok. Oso estu jabitsak. Emen oraiñ berriz asi juek releva cuentoco papeletachuak partiruten.
Sin otro particular, recibe un abrazo de tu amigo
Jito

(1) 1942an zortzi aldiz bonbaztatu zuten Toulon alemaniarrek, azken aldian azaroaren 27an.

No hay comentarios: